Fakty i Mity

 

 

 

Rodzina zastępcza to to samo co adopcja.

 

To dwie odrębne formy opieki nad dzieckiem. Adoptowanie dziecka jest równoznaczne z tym, że rodzice uzyskują władzę rodzicielską nad dzieckiem. W przypadku rodziny zastępczej pobyt dziecka w takim domu ma najczęściej charakter tymczasowy.

 

 

 


Nie każdy może zostać rodzicem zastępczym.

 

Istnieje szereg wymogów, jakie muszą spełnić kandydaci na rodziców zastępczych. Po pierwsze kandydat nie może być: pozbawiony władzy rodzicielskiej, skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi: dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, wypełniać obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych, być zdolnym fizycznie do opieki nad dzieckiem, przebywać na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (są pewne wyjątki, np. gdy jest to rodzina niezawodowa, a jeden ze współmałżonków dostał kontrakt na pracę za granicą, rodzina może dostać zgodę na wyjazd z dziećmi), zapewniać dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe. Oprócz tego kandydat powinien mieć odpowiednie predyspozycje psychiczne.

 


W rodzinie zastępczej dzieci zostają na zawsze.

 

W założeniu do rodziny zastępczej dzieci trafiają na pewien czas, najczęściej do momentu, aż wyklaruje się ich sytuacja (rodzice biologiczni zostaną pozbawieni praw rodzicielskich i dziecko trafi do adopcji lub odzyskają pełnię praw i dziecko do nich wróci). Rodzice zastępczy muszą być przygotowani na oddanie dziecka rodzicom adopcyjnym lub na jego powrót do rodziny biologicznej.

 

 


Rodzinie zastępczej przysługują świadczenia pieniężne.

 

 

Rodzina zastępcza otrzymuje comiesięczne świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Istnieją też inne typy świadczeń dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, m. in. jednorazowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka lub na pokrycie kosztów zdarzeń losowych. Osobne wynagrodzenia i dodatki przysługują zawodowym rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka.

 

 


Z bycia rodziną zastępczą płyną same pozytywy.

 

 

Piecza zastępcza przynosi opiekunom wiele satysfakcji i daje szanse na dobre relacje dzieciom. Trzeba jednak pamiętać, że do  rodzin zastępczych trafiają najczęściej dzieci z problemami i zaniedbane. Wymagają one wiele troski i cierpliwości. Rodzice zastępczy muszą być przygotowani na rozmaite trudności wychowawcze, np. obelgi, krzyk i płacz, ale też dużo trudniejsze sytuacje, takie jak ucieczki dziecka, kradzieże, wagary itp.