Jak zostać rodzicem zastępczym

Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, chcąc stworzyć rodzinę zastępczą, jest zgłoszenie się do:

  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

gdzie zostaniemy szczegółowo poinformowani o formalnościach, procedurach i warunkach, jakie trzeba spełniać, by zostać rodzicem zastępczym. Tam również umówimy się z osobą odpowiedzialną za proces kwalifikacji.

Oto najważniejsze wymagania dla kandydatów stawiane przez polskie prawo:

 

 

Jeśli ośrodek stwierdzi, że spełniamy wszystkie wymogi wstępne, zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy, który będzie miał na celu zbadanie naszego trybu życia, warunków mieszkaniowych oraz postaw życiowych, jakie powinni prezentować rodzice zastępczy.

Kolejnym krokiem jest około trzymiesięczne szkolenie przeprowadzane w danym ośrodku, podczas którego szczegółowo zapoznamy się z obowiązkami rodziców zastępczych i nauczymy się radzić sobie z wszelkimi trudnościami związanymi z opieką nad cudzym dzieckiem. To niezwykle ważny etap na drodze do stworzenia szczęśliwej rodziny zastępczej. Aby sprostać licznym wyzwaniom związanym ze sprawowaniem tak odpowiedzialnej funkcji, potrzebujemy bowiem należytego przygotowania w sferze pedagogicznej. (W przypadku rodziców zastępczych spokrewnionych z dzieckiem szkolenie można odbyć już po przyjęciu dziecka pod swoje skrzydła).

Zwieńczeniem procesu kwalifikacji są badania psychologiczne, których pozytywny wynik owocuje wydaniem przez ośrodek pisemnej opinii o kandydacie (lub kandydatach) oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego o zdolności do stworzenia rodziny zastępczej.

Po ich otrzymaniu powinniśmy udać się do odpowiedniego w danym mieście ośrodka pomocowego, który pośredniczy w procedurze doboru dziecka. Wartym podkreślenia jest fakt, że nie mamy możliwości decydowania o tym, które dziecko przygarniemy (nie dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy chcemy objąć opiekę nad dzieckiem spokrewnionym), jednak przed wystąpieniem do sądu musimy poznać dziecko w celu uzyskania wzajemnej akceptacji.

Ostatni etap odbywa się w sądzie opiekuńczym (rejonowym). Do sądu cywilnego w miejscu zamieszkania dziecka składamy wniosek o jego umieszczenie w rodzinie zastępczej, dołączając pełną dokumentację z procesu kwalifikacji. W wyniku jawnego postępowania zostanie wydane orzeczenie sądu, na mocy którego będziemy mogli przyjąć dziecko w opiekę.